ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ถึง 20 สิงหาคม 2563
เนื้อหา

ตําแหน่งที่จะรับสมัคร จํานวน ๔ ตําแหน่ง ๙ อัตรา ดังนี้ 

          ๑. ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จํานวน ๔ อัตรา

          ๒. ตําแหน่ง พนักงานบริการ (ทําความสะอาด) จํานวน ๑ อัตรา

          ๓. ตําแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จํานวน ๒ อัตรา

          ๔. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๒ อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ๑. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย เพศชาย หรือเพศหญิง (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ สําหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

(๑.๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๑.๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. 

(๑.๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง 

(๑.๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(๑.๗) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(๑.๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๑.๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๑.๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๑.๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑.๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบเป็น 

(ด.๑๓) กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(ด.๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(๑.๑๕) ไม่เป็นผู้กระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

(๑.๑๖) ไม่สูบบุหรี่, ไม่เล่นการพนัน และไม่ติดยาเสพติด

(๑.๑๗) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้ 

(๒.๑) ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

(๒.๒) ตําแหน่ง พนักงานบริการ (ทําความสะอาด)

(๒.๓) ตําแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

(๒.๔) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

เอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.)

เอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ข.)

เอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ค.)

เอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ง.) 

 

๓. การรับสมัคร (ต.ด) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ ตึกธรรมรักษา (ชั้น ๒) โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐-๔๓๕๖-๑๐๗๓ ต่อ ๔๐๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ 

(๓.๒) หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 

(๓.๒.๑) ใบสมัคร ขอรับได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานการจัดการ (ชั้น ๒)

(๓.๒.๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

(๓.๒.๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

(๓.๒.๔) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

(๓.๒.๕) สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ

(๓.๒.๖) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

(๓.๒.๗) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

(๓.๒.๘) สําเนาหลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร จํานวน ๑ ฉบับ

(๓.๒.๙) ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับที่ผ่านการสําเนาให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 

ไฟล์แนบ
  • 29072020145338.pdf 36 ครั้ง
  • โดย เกษมสันต์ อุทัยคราม
    วันที่ประกาศ 29 กรกฎาคม 2563 14:53
    365 ครั้ง