ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
เนื้อหา

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา นั้น

          บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

ผลการสอบ

1

A019

นางสาวกนกรัตน์ มุกดา

ลำดับที่ 1

2

A004

นางสาวชญาณี จุมพล

ลำดับที่ 2

3

A008

นางสาวเจนจิรา ศิริราช

ลำดับที่ 3

4

A009

นางสาวอัจฉรา แข็งแรง

ลำดับที่ 4

5

A001

นางสาวอรอนงค์ ทองอุไร

สำรองลำดับที่ 1

6

A024

นางสาวพวงพันธ์ สืบสิงห์

สำรองลำดับที่ 2

7

A018

นางสาวเบ็ญจวรรณ สีกรม

สำรองลำดับที่ 3

8

A016

นายอนันต์ จันโส

สำรองลำดับที่ 4

9

A023

นางสาวสุภาวดี มีแคน

สำรองลำดับที่ 5

 

  1. ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

ผลการสอบ

1

B001

นางจีรภา สีบุดดี

ลำดับที่ 1

 

  1.   ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

ผลการสอบ

1

C010

นางสาวสุวนันท์ ภูมิศรีจันทร์

ลำดับที่ 1

2

C004

นายฐิติวัฒน์ เกษตรสินธุ์

ลำดับที่ 2

3

C014

นางสาวพรทิพย์ ฤทธิสาร

สำรองลำดับที่ 1

4

C009

นางสาวอุไรวรรณ ชูใส

สำรองลำดับที่ 2

 

  1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

ผลการสอบ

1

D001

นายอนุชัย อาจเมือง

ลำดับที่ 1

2

D002

นายอดิศักดิ์ นามนัย

ลำดับที่ 2

3

D003

นายวุฒิไกร นามนัย

สำรอง

 

         การรายงานตัว

                 ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 1 กันยายน  2563        เวลา 08.30 น. กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 ตึกธรรมรักษา โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

**หากท่านไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด ทางโรงพยาบาลจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

สั่ง ณ วันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบ
  • 27082020103755.pdf 4 ครั้ง
  • โดย เกษมสันต์ อุทัยคราม
    วันที่ประกาศ 27 สิงหาคม 2563 10:37
    121 ครั้ง