ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
เนื้อหา

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๗ อัตรา ดังนี้

 

 ๑.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๕ อัตรา
 ๒.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  จำนวน ๑ อัตรา
 ๓.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา
 ๔.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน ๓ อัตรา
 ๕.ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา
 ๖.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ อัตรา
 ๗.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน ๒ อัตรา
 ๘.ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร

      วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ ตึกธรรมรักษา (ชั้น ๒) โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร ๐๔๓-๕๖๑๐๗๓ ต่อ ๔๐๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายนต ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๑๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ

     หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้่

           ๑.ใบสมัคร ขอรับได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานการจัดการ (ชั้น ๒)

           ๒.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน    จำนวน ๒ รูป

           ๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                       จำนวน ๑ ฉบับ

           ๔.สำเนาทะเบียนบ้าน                                      จำนวน ๑ ฉบับ

           ๕.สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง)              จำนวน ๑ ฉบับ

           ๖.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)              จำนวน ๑ ฉบับ

           ๗.หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)                 จำนวน ๑ ฉบับ

           ๘.สำเนาหลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร                     จำนวน ๑ ฉบับ

           ๙.ใบรับรองแพทย์                                            จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับที่ผ่านการสำเนาให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ที่บอร์ดข่าวสารราชการ ตึกธรรมรักษา โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร ๐๔๓-๕๖๑๐๗๓ ต่อ ๔๐๒

กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ

            สอบคัดเลือกรอบที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคำแพยง โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (กรณีผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบหลังเวลา ๐๙.๓๐ น. จะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ)

 

          สอบคัดเลือกรอบที่ ๒ (สอบปฏิบัติ) ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (กรณีผู้สมัครสอบมาถึง สถานที่สอบหลังเวลา ๑๑.๐๐ น. จะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ) เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้

                   ๑.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้       สถานที่สอบ      กลุ่มการพยาบาล

                   ๒.ตแหน่งพนักงานขับรถยนต์                       "                โรงจอดรถฝั่งทิศตะวันออก

                   ๓.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์                        "                กลุ่มงานทันตกรรม

                   ๔.ตำแหน่งช่างเทคนิค                                 "                แผนกช่างซ่อมบำรุง

           

           สอบคัดเลือกรอบที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑ ตึกธรรมรักษา ชั้น ๒ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ไฟล์แนบ
  • 17042019150719_ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงร.pdf 18 ครั้ง
  • โดย เกษมสันต์ อุทัยคราม
    วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2562 15:07
    827 ครั้ง