Download
# ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่อัปโหลด By
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   209.28 KB 1 29 มิถุนายน 2565 15:38 ทองแสน โคตะโน
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ   203.35 KB 1 29 มิถุนายน 2565 15:34 ทองแสน โคตะโน
3 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) PDPA   425.97 KB 1 28 มิถุนายน 2565 11:44 เกษมสันต์ อุทัยคราม
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา   204.69 KB 1 27 มิถุนายน 2565 13:25 ทองแสน โคตะโน
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ   171.65 KB 5 27 มิถุนายน 2565 13:21 ทองแสน โคตะโน
6 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   295.96 KB 6 13 มิถุนายน 2565 09:17 ทองแสน โคตะโน
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ   323.00 KB 2 10 มิถุนายน 2565 13:24 ทองแสน โคตะโน
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล   156.05 KB 3 30 พฤษภาคม 2565 11:29 ทองแสน โคตะโน
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา   38.89 KB 2 25 พฤษภาคม 2565 10:41 ทองแสน โคตะโน
10 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์   27.26 MB 2 20 พฤษภาคม 2565 08:45 พัชชรี นรชาญ
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา   337.50 KB 2 10 พฤษภาคม 2565 14:40 ทองแสน โคตะโน
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)   154.43 KB 11 18 มีนาคม 2565 19:29 เกษมสันต์ อุทัยคราม
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   162.18 KB 8 15 มีนาคม 2565 09:00 ทองแสน โคตะโน
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   1.00 MB 4 25 กุมภาพันธ์ 2565 09:50 ทองแสน โคตะโน
15 ประกวดราคาซื้อ ยา NPH 70% RI 30% INSULIN 100 I.U./ML INJECTION 3 ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12.80 MB 1 02 กุมภาพันธ์ 2565 11:21 พัชชรี นรชาญ
16 ประกวดราคาซื้อ ยา FLUTICASONE 250 MCG+SALMETEROL 50 MCG/DOSE ACCUHALER 60 DOSE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12.90 MB 1 02 กุมภาพันธ์ 2565 11:18 พัชชรี นรชาญ
17 ประกวดราคาซื้อ ยา FLUTICASONE 125 MCG/DOSE INHALER 120 DOSE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12.18 MB 0 02 กุมภาพันธ์ 2565 11:16 พัชชรี นรชาญ
18 ประกวดราคาซื้อ ยา AMLODIPINE BESYLATE 5 MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12.78 MB 1 02 กุมภาพันธ์ 2565 11:15 พัชชรี นรชาญ
19 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต   185.50 KB 2 25 มกราคม 2565 10:12 ขวัญเทพ หล้าโพนทัน
20 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)   807.51 KB 7 24 มกราคม 2565 13:46 ทองแสน โคตะโน
21 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ   872.82 KB 4 29 ธันวาคม 2564 11:01 ทองแสน โคตะโน
22 แจ้งการอนุมัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงลงทุน ปีงบประมาณ 2565   4.11 MB 3 09 ธันวาคม 2564 11:53 พัชชรี นรชาญ
23 สถิติผู้ใช้บริการ ปี 2564   1.25 MB 6 08 ธันวาคม 2564 14:20 เกษมสันต์ อุทัยคราม
24 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร วัสดุบริโภค วัสดุอื่นๆ ออกซิเจน   11.34 MB 6 29 พฤศจิกายน 2564 13:23 พัชชรี นรชาญ
25 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565   3.31 MB 0 29 พฤศจิกายน 2564 13:17 พัชชรี นรชาญ
26 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565   2.42 MB 0 29 พฤศจิกายน 2564 13:16 พัชชรี นรชาญ
27 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (เภสัชกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2565   4.87 MB 1 29 พฤศจิกายน 2564 13:15 พัชชรี นรชาญ
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (เภสัชกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2565   4.87 MB 0 29 พฤศจิกายน 2564 11:51 พัชชรี นรชาญ
29 ปรกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)   163.31 KB 47 23 กันยายน 2564 10:51 เกษมสันต์ อุทัยคราม
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)   213.86 KB 18 18 กันยายน 2564 00:51 เกษมสันต์ อุทัยคราม
31 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)   212.95 KB 19 03 กันยายน 2564 15:57 ทองแสน โคตะโน
32 เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (DR)   14.47 MB 7 15 มิถุนายน 2564 09:05 พัชชรี นรชาญ
33 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา   386.36 KB 24 27 พฤษภาคม 2564 14:42 ทองแสน โคตะโน
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา   447.36 KB 29 21 พฤษภาคม 2564 09:53 ทองแสน โคตะโน
35 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ประกาศการปรับระบบบริการในสถานการณ์การระบาด Covid-19 ฉบับที่ 1   380.46 KB 20 06 พฤษภาคม 2564 11:22 เกษมสันต์ อุทัยคราม
36 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564   1.15 MB 45 30 เมษายน 2564 13:51 ทองแสน โคตะโน
37 สถิติผู้ใช้บริการ ปี 2564   3.58 MB 8 23 เมษายน 2564 08:09 เกษมสันต์ อุทัยคราม
38 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง   5.81 MB 6 02 เมษายน 2564 08:52 พัชชรี นรชาญ
39 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง   2.16 MB 1 02 เมษายน 2564 08:48 พัชชรี นรชาญ
40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)   212.98 KB 12 29 มีนาคม 2564 09:43 ทองแสน โคตะโน
41 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน   14.15 MB 6 25 มีนาคม 2564 15:28 พัชชรี นรชาญ
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานเปล   402.56 KB 15 19 มีนาคม 2564 10:24 ทองแสน โคตะโน
43 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์   5.61 MB 2 02 มีนาคม 2564 15:50 พัชชรี นรชาญ
44 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564   583.14 KB 8 01 มีนาคม 2564 15:01 ทองแสน โคตะโน
45 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)   257.56 KB 16 25 กุมภาพันธ์ 2564 11:10 ทองแสน โคตะโน
46 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)   224.86 KB 47 27 มกราคม 2564 09:55 ทองแสน โคตะโน
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)   456.51 KB 20 22 มกราคม 2564 10:30 ทองแสน โคตะโน
48 เรื่องอัตราค่าตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์ พ.ศ.2564 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน   326.74 KB 38 22 มกราคม 2564 10:28 เกษมสันต์ อุทัยคราม
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)   374.63 KB 11 22 มกราคม 2564 10:27 ทองแสน โคตะโน
50 ประกาศการเปลี่ยนแปลง วัน ในการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา   250.77 KB 9 18 มกราคม 2564 09:10 ทองแสน โคตะโน
51 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค 2564 ถึง 20 ม.ค.2564   771.33 KB 11 12 มกราคม 2564 09:48 ทองแสน โคตะโน
52 ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลสะสมในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี ( HbA1c) พร้อมน้ำยา   4.84 MB 6 11 มกราคม 2564 14:22 พัชชรี นรชาญ
53 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค 2564 ถึง 20 ม.ค.2564   545.04 KB 29 06 มกราคม 2564 09:37 ทองแสน โคตะโน
54 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   3.75 MB 15 16 ธันวาคม 2563 13:39 พัชชรี นรชาญ
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา   211.29 KB 9 15 ธันวาคม 2563 09:15 ทองแสน โคตะโน
56 เผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวเคราะห์น้ำตาลในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) พร้อมน้ำยา   564.58 KB 2 09 ธันวาคม 2563 13:15 พัชชรี นรชาญ
57 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1C) พร้อมน้ำยา   4.52 MB 1 09 ธันวาคม 2563 12:44 พัชชรี นรชาญ
58 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2564   2.95 MB 9 27 พฤศจิกายน 2563 13:30 พัชชรี นรชาญ
59 รายงานผลและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง (งบเงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2563   1.79 MB 2 24 พฤศจิกายน 2563 14:24 พัชชรี นรชาญ
60 รายงานผลและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2563   1.49 MB 0 24 พฤศจิกายน 2563 14:22 พัชชรี นรชาญ
61 แผนการจัดซื้อออกซิเจน ประจำปีงบประมาณ 2564   503.32 KB 0 18 พฤศจิกายน 2563 09:17 พัชชรี นรชาญ
62 แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564   654.94 KB 4 18 พฤศจิกายน 2563 09:15 พัชชรี นรชาญ
63 แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564   3.37 MB 5 18 พฤศจิกายน 2563 09:15 พัชชรี นรชาญ
64 แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564   725.58 KB 1 18 พฤศจิกายน 2563 09:14 พัชชรี นรชาญ
65 แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   2.80 MB 4 18 พฤศจิกายน 2563 09:13 พัชชรี นรชาญ
66 แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564   446.29 KB 1 18 พฤศจิกายน 2563 09:13 พัชชรี นรชาญ
67 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564   1.04 MB 3 18 พฤศจิกายน 2563 09:12 พัชชรี นรชาญ
68 แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564   3.12 MB 3 18 พฤศจิกายน 2563 09:11 พัชชรี นรชาญ
69 แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   5.24 MB 0 18 พฤศจิกายน 2563 09:11 พัชชรี นรชาญ
70 แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564   3.30 MB 1 18 พฤศจิกายน 2563 09:03 พัชชรี นรชาญ
71 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564   3.81 MB 1 18 พฤศจิกายน 2563 09:03 พัชชรี นรชาญ
72 แผนการจัดซื้อพัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยาทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564   7.91 MB 1 18 พฤศจิกายน 2563 09:01 พัชชรี นรชาญ
73 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2564   4.91 MB 1 18 พฤศจิกายน 2563 09:00 พัชชรี นรชาญ
74 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม)   1.78 MB 4 12 พฤศจิกายน 2563 16:02 พัชชรี นรชาญ
75 ขออนุญาตนำการแจ้งการอนุมัติรายการงบค่าเสื่อม ปี 2564   1.46 MB 17 12 พฤศจิกายน 2563 15:54 พัชชรี นรชาญ
76 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)   447.14 KB 5 27 สิงหาคม 2563 10:37 เกษมสันต์ อุทัยคราม
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)   475.43 KB 16 21 สิงหาคม 2563 14:11 เกษมสันต์ อุทัยคราม
78 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ถึง 20 สิงหาคม 2563   1.00 MB 37 29 กรกฎาคม 2563 14:53 เกษมสันต์ อุทัยคราม
79 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน   252.71 KB 2 29 พฤษภาคม 2563 10:02 เกษมสันต์ อุทัยคราม
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)   477.31 KB 10 22 พฤษภาคม 2563 13:30 เกษมสันต์ อุทัยคราม
81 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค 2563 ถึง 20 พ.ค.2563   917.76 KB 25 01 พฤษภาคม 2563 15:25 เกษมสันต์ อุทัยคราม
82 statistics สถิติ-2563   916.99 KB 8 17 เมษายน 2563 08:33 เกษมสันต์ อุทัยคราม
83 ประกาศ fluticasone125 และ flucasone250   3.25 MB 8 30 มกราคม 2563 11:23 เกษมสันต์ อุทัยคราม
84 ประกาศ insulin human30 และ isophane insulin100   3.62 MB 1 30 มกราคม 2563 11:22 เกษมสันต์ อุทัยคราม
85 ประกาศ ยา metformin   2.67 MB 0 30 มกราคม 2563 11:21 เกษมสันต์ อุทัยคราม
86 cctvใบขออนุญาตขอใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน   93.82 KB 17 21 ตุลาคม 2562 08:41 เกษมสันต์ อุทัยคราม
87 ไฟล์สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน   40.12 KB 2 11 กันยายน 2562 09:04 เกษมสันต์ อุทัยคราม
88 คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี   9.93 MB 2 24 กรกฎาคม 2562 11:03 เกษมสันต์ อุทัยคราม
89 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ   2.83 MB 5 26 มิถุนายน 2562 08:11 เกษมสันต์ อุทัยคราม
90 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)   1.44 MB 18 17 เมษายน 2562 15:07 เกษมสันต์ อุทัยคราม
91 การได้รับงบประมาณจัดสรรค์ของสาธารณะสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ปีงบประมาณ 2562   1.40 MB 7 21 ธันวาคม 2561 15:32 เกษมสันต์ อุทัยคราม
92 วิเคราะห์จัดซื้อ-จ้าง ปี60   322.99 KB 10 28 พฤษภาคม 2561 15:32 เกษมสันต์ อุทัยคราม
93 แผนจัดซื้อ-จ้างปี 61 งบค่าเสื่อม (10%และ20%)   1.83 MB 7 28 พฤษภาคม 2561 15:10 เกษมสันต์ อุทัยคราม