วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ และศูนย์รับส่งต่อในระบบสุขภาพ


พันธกิจ
1. ให้การรักษาพยาบาลที่มุ่งเน้นในระดับทุติยภูมิเพื่อเป็นศูนย์รองรับส่งต่อผู้ป่วย Intermediate Care
2. พัฒนางานบริการปฐมภูมิเพื่อลดปัญหาสุขภาพของประชาชน
3. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล

 

ค่านิยมร่วม:หลักการทางานร่วมกัน ( Core Value )

     - ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม

 

อัตลักษณ์ ( Identity) : M (Mastery) O (Originality) P (People Center) H (Humility)

     - ซื่อสัตย์ สามัคคี มีจิตบริการ ยึดมาตรฐานวิชาชีพ

 Facebook fanpage
 Statistics
ออนไลน์ตอนนี้ 1
วันนี้ 86
เมื่อวาน 75
เดือนนี้ 75
เดือนที่แล้ว 2,760
ปีนี้ 16,184
ปีที่แล้ว 42,715
จำนวนผู้เข้าชม 80,179