...
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ By Action
1 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) 05 กุมภาพันธ์ 2567 16:13 พัชชรี นรชาญ
2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด 05 กุมภาพันธ์ 2567 16:11 พัชชรี นรชาญ
3 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 05 กุมภาพันธ์ 2567 16:09 พัชชรี นรชาญ
4 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ 05 กุมภาพันธ์ 2567 15:59 พัชชรี นรชาญ
5 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 11 มกราคม 2567 14:06 พัชชรี นรชาญ
6 แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 11 มกราคม 2567 14:05 พัชชรี นรชาญ
7 แผนการจัดซื้อพัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 11 มกราคม 2567 14:04 พัชชรี นรชาญ
8 แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 11 มกราคม 2567 14:03 พัชชรี นรชาญ
9 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 11 มกราคม 2567 14:03 พัชชรี นรชาญ
10 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2567 11 มกราคม 2567 13:59 พัชชรี นรชาญ
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 28 พฤศจิกายน 2566 16:25 พัชชรี นรชาญ
12 แผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ธันวาคม 2565 16:39 พัชชรี นรชาญ
13 แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ธันวาคม 2565 16:35 พัชชรี นรชาญ
14 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ธันวาคม 2565 16:33 พัชชรี นรชาญ
15 แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ธันวาคม 2565 16:32 พัชชรี นรชาญ
16 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ธันวาคม 2565 16:30 พัชชรี นรชาญ
17 แจ้งการอนุมัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงลงทุน ปีงบประมาณ 2565 09 ธันวาคม 2564 11:53 พัชชรี นรชาญ
18 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร วัสดุบริโภค วัสดุอื่นๆ ออกซิเจน 29 พฤศจิกายน 2564 13:23 พัชชรี นรชาญ
19 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยาทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 29 พฤศจิกายน 2564 13:18 พัชชรี นรชาญ
20 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 29 พฤศจิกายน 2564 13:17 พัชชรี นรชาญ
21 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 29 พฤศจิกายน 2564 13:16 พัชชรี นรชาญ
22 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (เภสัชกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2565 29 พฤศจิกายน 2564 13:15 พัชชรี นรชาญ
23 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 16 ธันวาคม 2563 13:39 พัชชรี นรชาญ
24 เผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวเคราะห์น้ำตาลในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) พร้อมน้ำยา 09 ธันวาคม 2563 13:15 พัชชรี นรชาญ
25 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2564 27 พฤศจิกายน 2563 13:30 พัชชรี นรชาญ
26 รายงานผลและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง (งบเงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2563 24 พฤศจิกายน 2563 14:24 พัชชรี นรชาญ
27 รายงานผลและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2563 24 พฤศจิกายน 2563 14:22 พัชชรี นรชาญ
28 แผนการจัดซื้อออกซิเจน ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:17 พัชชรี นรชาญ
29 แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:15 พัชชรี นรชาญ
30 แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:15 พัชชรี นรชาญ
31 แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:14 พัชชรี นรชาญ
32 แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:13 พัชชรี นรชาญ
33 แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:13 พัชชรี นรชาญ
34 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:12 พัชชรี นรชาญ
35 แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:11 พัชชรี นรชาญ
36 แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:11 พัชชรี นรชาญ
37 แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:03 พัชชรี นรชาญ
38 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:03 พัชชรี นรชาญ
39 แผนการจัดซื้อพัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยาทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:01 พัชชรี นรชาญ
40 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:00 พัชชรี นรชาญ
41 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม) 12 พฤศจิกายน 2563 16:02 พัชชรี นรชาญ
42 ขออนุญาตนำการแจ้งการอนุมัติรายการงบค่าเสื่อม ปี 2564 12 พฤศจิกายน 2563 15:54 พัชชรี นรชาญ
43 แผนจัดซื้อ-จ้างปี 61 งบค่าเสื่อม (10%และ20%) 28 พฤษภาคม 2561 15:10 เกษมสันต์ อุทัยคราม
44 วิเคราะห์จัดซื้อ-จ้าง ปี60 28 พฤษภาคม 2561 15:32 เกษมสันต์ อุทัยคราม
ผู้อำนวยการ
...

นายแพทย์สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา

Facebook fanpage
Statistics
ออนไลน์ตอนนี้ 2
วันนี้ 25
เมื่อวาน 76
เดือนนี้ 1,274
เดือนที่แล้ว 4,014
ปีนี้ 13,757
ปีที่แล้ว 39,999
จำนวนผู้เข้าชม 155,292