...
ITA 2567
ITA สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน 2567

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ลไซด์ของหน่วยงาน  

     1.คำสั่ง/กรอบแนวทาง

         1.1 มีบันทึกข้อความลงในคำสั่งและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน(คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)

         1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2.(ข้อ2.1 ถึงข้อ 2.2)

         1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน


     2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

         2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

         2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานMOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  

     1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

         1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (ตำแหน่ง)และ(4)หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)

         1.2 นโยบายของผู้บริหาร

         1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

         1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

         1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

         1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย(1)ที่อยู่ของหน่วยงาน (2)หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3)หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู๋ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ(5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน(มีครบ 5 รายการ)

         1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน


     2. วิสัยทัพศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH


     3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562


     4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564


     5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564


     6.อิโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน


     7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม


     8.นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน


     9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)


     10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน


     11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่


     12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ


     13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน


     14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558


     15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ


     16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


     17. ข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ประกอบด้วย

         17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

         17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

         17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

         17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

         17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(แบบสขร1)
ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

     1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน


     2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบคำถามข้อ 2 ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ

         (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

         (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

         (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

         (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2565


     3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานMOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565  

     ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

         1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

         3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินการและงบลงทุน)

         4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

         5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน


     ข้อ2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

         1. มีการบะนทึกข้อความรานงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         2.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามจ้อกำหนด

            2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส

            2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านนเว็บไซด์ของหน่วยงาน


     ข้อ3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มรส่วนได่ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

         1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใหนน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบคุลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุจำนวน 2แบบ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาทและวงเงินเกิน 100,000 บาท

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานMOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

     ไตรมาสที่ 1

         1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         2. มีแบบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.64 -ธ.ค.64

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน


     ไตรมาสที่ 2

         1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         2. มีแบบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 1 เดือน ม.ค.64-มี.ค.64

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน


     ไตรมาสที่ 3

         1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         2. มีแบบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.65-มิ.ย.65

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน


     ไตรมาสที่ 4

         1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         2. มีแบบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.65-ก.ย.65

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

     1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565(แนบตามข้อ 1.1)

         1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน


     2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

         2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(แนบตามข้อ 2.1)

         2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานMOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร  

     1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน


     2. มีประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตำ (แนบตามข้อ1)


     3. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.25565


     4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565


     5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานMOIT 8 หน่วยงานมรการรายงานประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราขการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.565  

     ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65)

         1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

         3. มีหลักฐานาประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1เม.ย.64-30 ก.ย.64)

         4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุชผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน


     ไตรมาสที่ 3 รอบที่ 1 งบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64 - 31 มี.ค.65)

         1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

         3. มีหลักฐานาประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)

         4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุชผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานMOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  

     1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยในรูปแบบการอบรมปกติ(On site)และ/หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์(On air)มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย

         1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

         1.2 โครงการ


     2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย


     3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     4. มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งมิให้กระทำผิดวินัย


     5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ(On site)และ/หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์(On air)


     6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน  

     1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     3. มีหลักฐานการแสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอิเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม


     4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานMOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน  

     ไตรมาสที่ 2

         1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุดรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565)

         2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปํชัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2.) รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565)

            3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

            3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


     ไตรมาสที่ 4

         4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทราบภายใน 15 วันมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด รอบ 12 เดือน (1เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565)

         2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ2) รอบ 12 เดือน(1เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565)

            3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

            3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบMOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  

     1. มีหลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

         1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         1.2 โครงการ/กิจกรรม


     2. มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดทะบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)


     3. มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุมรวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)


     4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ


     5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน


     6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ข้อ2.ข้อ3.และข้อ4.)


     7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน  

     ไตรมาสที่ 2หรือไตรมาสที่ 3

         2. มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดทะบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)

         1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ1.ถึงข้อ 6.ตามที่หน่วยงานกำหนดที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

         3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

         4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     ไตรมาสที่ 4

         1. มีบันทึกข้อความรับทราบและรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1.ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด

         2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1.ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.)

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานMOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  

     ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

         1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ.2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯมีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด

         3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

         4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

         5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

         6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     ไตรมาสที่ 4

         1. มีบัทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด

         2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯตามที่หน่วยงานกำหนด (แนบข้อ 1.)

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ

MOIT 15 หน่วยงานมรการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน  

     1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันและการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปตลอดจนมีกลไลการกำกับติดตาม


     3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม


     4. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามข้อ 2.และ ข้อ 3.


     5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำของหน่วยงาน  

     แผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือฯ) ที่จัดส่งแผนฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการตต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานMOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน  

     ไตรมาสที่ 2

         1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือฯ รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565)

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     ไตรมาสที่ 4

         1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565)

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

         3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT 18 หน่วยงานมรการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน  

     1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกกับผลประโยชน์มับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงาน


     2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงาน


     3. มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบราบงานประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน้า 81)ที่จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน


     4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานMOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG  

     มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

         1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

         2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18

         3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

         4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

         5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงานในนาม ชมรม STRONG

         1 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG

         2. มีราชชื่อสมาชิกของชมรม STRONG

         3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

         4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานMOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

     1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบMSRS (แนบตามข้อ1.)


     3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานMOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

     1 มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

         1.2 โครงการ


     2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน


     3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน


     5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม


     6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมองค์กร

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  

     1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


     2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชนตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ1.1 และ ข้อ1.2


     3. มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชนดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565)


     4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรรมที่ชัดเจน


     5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานMOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

     ไตรมาสที่ 2

         1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

         2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ข้อมูลประกอบคำถามตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2

         3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

         4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน


     ไตรมาสที่ 4

         1. มีบันทึกข้อความรับทราบการายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91) แนบตามข้อ 1.

         3. นำ URL ที่ได้ไปวางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS

         4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน